X
تبلیغات
آموزش ابتدایی - روش تدریس تکوین مفهوم
شیوه های نوین تدریس دورهی ابتدایی

روش تدریس تکوین مفهوم

درادامه نمونه ای از فرایند تدریس تکوین مفهوم ارائه می دهیم .

هدف کلی :آشنایی با انواع جانوران مهره دار

اهداف جزئی:

 1-  آشنایی بامحل زندگی جانوران

2- آشنایی بانوع غذایی که جانوران می خورند.

3- آشنایی باشیوه ی حرکت جانوران

4- آشنایی باشیوه ی تولیدمثل جانوران

5- آشنایی باشیوه های نگهداری ازبچه های جانوران

6- آشنایی باشکل ظاهری وپوشش بدنی جانوران

هدف رفتاری: دانش آموزان بتوانند طبقه بندی جانوران راکه می شناسند (جانورانی راکه با آن ها درتماس هستند )، (بسته به ویژگی هایشان )تعیین کنند .

کلاس سوم من 12 نفر دانش آموز دارد،من برای تدریس موضوعی کلاس رابه 3 گروه 4 نفری تقسیم کردم (قبل از شروع کلاس برای هرکدام از گروه ها مجموعه ای از تصاویر{جانوران به شرح زیر تهیه کرده بودم وبه هر کدام از گروه ها مجموعه ای از تصاویر ارائه کردم }واز آن ها خواستم ،ابتدا تصاویر رامشاهده کنند وسپس باتوجه به ویژگی هایی که هرکدام دارند آن ها راگروه بندی کنند،البته تأکید کردم فقط ویژگی های ظاهری راملاک قرار ندهند ،

مجموعه ی تهیه شده شامل:

 

سگ،الاغ،اسب،گاو،گوسفند،خرگوش،میمون،جوجه،مرغ،خروس،شترمرغ،بوقلمون،طاووس،قناری،کلاغ،کبوتر،گنجشک،قورباغه،وزغ،ببر،شیر،کروکدیل،ماهی،مار،مارمولک،گربه،انسان

 

 

 

 

 

 

دانش آموزان فعالیت راشروع کردند .

در روند،گروه بندی دانش آموزان باهمکاری هم گروهی هایشان ،جانوران رادرگروه ها باتوجه به ویژگی ها ی مشترک قرار می دادند . ومن دراین فرایند آن هارا راهنمایی می کردم .پس ازاینکه دانش اموزان به کارگروه بندی خاتمه دادند ،گروه هایی راکه هرگروه تشکیل داده بودند باهم مقایسه کردند ،درزیر نمونه های گروه بندی دانش آموزان انجام داده اند آمده است .

 گروه ۱

جانورانی که دردریا زندگی می کنند

حیوان نگهبان

حیوانات بارکش

حیوانات علفخوار

پرنده هایی که پرواز نمی کنند

پرنده هایی که پرواز می کنند

حیواناتی که باجهیدن جابه جا  می شوند

حیوانات گوشتخوار

جانوری که می تواند فکر کند

حیوانی که دربیابان زندگی

می کند

حیوانی که خطرناک است

تمساح

کرکدویل

ماهی

سگ

الاغ

اسب

گاو

گوسفند

خرگوش

میمون

جوجه

مرغ

خروس

شترمرغ

بوقلمون

طاووس

قناری

کلاغ

کبوتر

گنجشک

قورباغه

وزغ

ببر

شیر

انسان

مارمولک

مار

 

 

گروه 2

حیوانی که هم گوشت می خورد هم نان

حیوانی که دربیابان زندگی می کند

جانوری که

می تواند حرف بزند

حیوانات وحشی

آنهاییکه بازبان شکار می کنند

آنهایی که پر دارند

حیواناتی که دردریا هستند

حیوانات بارکش

حیواناتی که پاندارند

سگ

مارمولک

انسان

ببر

شیر

قورباغه

وزغ

جوجه

مرغ

خروس

شترمرغ

بوقلمون

طاووس

قناری

کلاغ

کبوتر

گنجشک

 

 

کروکدیل

تمساح

ماهی

 

اسب

الاغ

مار

 

 

گروه 3

جانوری که عقل دارد

حیواناتی که در دریا زندگی می کنند

حیوانی که برون ازآب می میرد

پرنده ای که از همه ی پرنده ها بزرگتراست

حیوانی که دربیابان زندگی می کند

پرنده ای که پرهای زیبایی دارد

حیواناتی که سرمی خورد

حیواناتی که مثل حرکت محور اعداحرکت می کنند

حیواناتی که پرواز می کنند

حیوانات وحشی

حیواناتی که درخانه نگه داری می شوند

حیوانی که سرمی خورد

انسان

تمساح

کرکدویل

ماهی

شترمرغ

مارمولک

طاووس

مار

قورباغه

وزغ

کبوتر

کلاغ

گنجشک

قناری

ببر

شیر

گربه

اسب

الاغ

سگ

گوسفند

مرغ

جوجه

خروس

بوقلمون

مار

 

پس ازاینکه دانش آموزان درگروه های خود گروه بندی هایشان رامقایسه کردند،از آنها خواستم که به ویژگی های بیشتری درباره ی جانوران دقت کنند مثلاً شیوه ی زندگی ،تولیدمثل،نگهداری ازفرزندان ،شکل ظاهری،پوشش بدن،مقاومت دربرابر سرما وگرما ،غذایی که می خورند ،شیوه ی حرکت وچیزهایی که خیلی برای زنده بودنشان ضروری است. وبراساس آن ویژگی ها ساختارطبقاتشان راتغییردهند ،مثلاً شایدممکن است.باکمی دقت ،تحقیق وبررسی بتوان چندطبقه رادریک طبقه جمع کرد ویاطبقه ی جدید دیگری ساخت باتعامل بین گروه ها ومقایسه ی طبقات وهمینطور باراهنمایی من دانش آموزان دسته بندی جانوران رابه شکل زیر درآوردند .

 

حیواناتی که وقتی حرکت می کنند شکم خود را روی زمین می کشند

حیواناتی که بال وپر دارند

حیواناتی که درآب ودرخشکی زندگی می کنند

حیواناتی که فقط درآب زندگی می کنند

حیواناتی که به بچه های خودشیر می دهند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درادامه شباهت کارمان رابا کاردانشمندان به دانش آموزان گفتم ، وبه آن ها گفتم دانشمندان هم همین طبقه بندی ها راانجام داده اند ،وبرای طبقاتی که شما اسم انتخاب کردید .آن ها اسم انتخاب کردند مثلاً:

 برای طبقه ی حیواناتی که به بچه ی خود شیر می دهند                      پستانداران

حیواناتی که فقط درآب زندگی مانند                   ماهی ها

حیواناتی که هم درآب  وهم درخشکی زندگی می کنند                     دوزیستان

حیواناتی که هنگام حرکت شکم خود را روی زمین می کشند                       خزندگان

وتمام این حیوانات یک ویژگی بارز دارند که درجلسات آینده به آن می پردازیم .

 

یادآوری

همه ی مراحل الزاماً دریک جلسه نیست،درپایه های اول ،دوم،سوم دانش آموزان نمی توانند به طور خودانگیخته ازراهبرد طبقه بندی کردن استفاده کنند ،بنابراین قبل از انجام تدریس به این روش باید راهبرد فوق به دانش آموزان آموزش داده شود .

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم بهمن 1388ساعت 20:22  توسط زینب  |